CO2-prestatieladder

Vanaf 2008 hebben we inzicht opgebouwd door de CO2-uitstoot jaarlijks vast te leggen. Het jaar 2012 geldt als basisjaar voor de CO2-prestatieladder.

In 2013 heeft Hooijer Renkum het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 en Hooijer Wegenbouw het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 behaald. Daar zijn we trots op. Gezamenlijk willen we de CO2 uitstoot te reduceren zoals toegezegd in de energiebeleidsverklaring. Over de inspanningen willen we transparant zijn.

In 2020 is wegens herindeling van de BV’s het CO2 certificaat opnieuw behaald overkoepelend op alle BV’s hierdoor is Hooijer Milieu en Slooptechniek BV ook deel uit gaan maken van de certificering. De doelstellingen zijn hierop aangepast.

Reductiedoelstelling

“Hooijer stoot in 2022 per ton omzet mbt scope 1 en 2 (directe en indirecte CO2-uitstoot) 3% minder CO2 uit dan in het referentiejaar 2018”.

Actieplan

De doelstelling is nader uitgewerkt in de laatste versie van het energie management actieplan [3.B.2].

Het actieplan richt zich op:

1) Terugdringen brandstofgebruik

  • Medewerkers betrekken bij reduceren brandstofverbruik;
  • Chauffeurs brandstofbesparend programma laten volgen;
  • Afstemmen van transporten en personenvervoer om aantal gereden kilometers laag te houden;
  • Bij vervanging of nieuw materieel overgaan naar energiezuiniger materieel.

2) Gasverbruik reduceren

  • Warmte niet onnodig laten vervliegen;
  • Medewerkers vragen om hun kleding af te stemmen op de buitentemperatuur.

3) Elektraverbruik verlagen

  • Medewerkers betrekken bij reductie energieverbruik (apparaat uit bij geen gebruik).

Om inzicht te geven in de status van de maatregelen en in de CO2-uitstoot wordt een periodieke rapportage [3.A.1] uitgewerkt.

Hooijer draagt bij aan branche- en keteninitiatieven door een actieve rol in te vullen bij de volgende initiatieven [3.D.1]:

  • Sturen op CO2Cumela (Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra);
  • CO2Werkgroep VERAS (Brancheorganisatie sloopaannemers).