Recycling op de GroeneWaarden

Hooijer Renkum heeft de laatste jaren grote stappen gezet op het gebied van recycling. Voor diverse biomassacentrales worden houtige reststromen verwerkt tot biomassa. De biomassa wordt door deze ketels gebruikt als een duurzaam en hernieuwbaar alternatief voor fossiele energie. Om de grootschalige productie van deze biomassa beter te faciliteren is begin 2015 een nieuwe bedrijfslocatie in gebruik genomen op het voormalige steenfabrieksterrein aan de Fonteinallee in de Doorwerthse uiterwaarden, door Hooijer omgedoopt tot GroeneWaarden.

Houtige biomassa

GroeneWaarden biedt voldoende ruimte voor de productie en opslag van de twee productstromen waarmee Hooijer zich bezig houdt; chips en shreds. Schone houtstromen, zoals het afval dat ontstaat bij het snoeien van bomen, worden versnipperd en op GroeneWaarden te drogen gelegd. De meer laagwaardige stromen, zoals struiken en stronken met veel blad en aanhangende grond, worden verkleind en gezeefd tot een consistente houtfractie die ‘shreds’ wordt genoemd. Juist met dit product onderscheidt Hooijer zich. Door laagwaardig groenafval te verwerken tot een product dat zich kan meten met de meer gangbare chips-fractie, wordt de optimale benutting van het complete aanbod aan houtige reststromen mogelijk gemaakt.

Voor deze activiteiten beschikt Hooijer Renkum over enkele geavanceerde machines. De voorbreker (langzaamdraaier) wordt gebruikt om takken en stobben te verkleinen tot een maat die geschikt is voor de shredder (ca. 30 cm). De voorbreker is uitgerust met een magneetband, zodat metalen die onverhoopt in het hout aanwezig zijn hieruit kunnen worden gescheiden. Vervolgens wordt het zo voorgebroken materiaal, indien nodig, gezeefd met behulp van een trommelzeef om het houtige materiaal te scheiden van de aanhangende grond. Het houtachtige voorgebroken materiaal wordt vervolgens in de shredder (sneldraaier) verkleind tot shreds van het benodigde formaat.

Bermgras

Naast hout krijgt ook bermgras bij Hooijer een tweede leven. Door maaisel dat vrijkomt langs rijks- en provinciale wegen in te kuilen wordt het voorbereid op de verdere bewerking tot vezel. Deze grasvezel kan, afhankelijk van de eigenschappen, gebruikt worden als grondstof voor karton en composietproducten zoals afrasteringspalen, terrasplanken en bloembakken. Het inkuilen is een essentiële stap die verwerking op grote schaal combineert met specialistische controle, waardoor een hoogwaardige biomassa in bulk wordt verkregen.

In het kader van de upcycling van bermgras is Hooijer Renkum ook deelnemer geworden in het project Van Berm tot Bladzij, een initiatief van verschillende terrein-beherende organisaties verenigd in de Biomassa-Alliantie Oost Nederland (BAON). In dit project wordt bermgras voorbereid voor verwerking in de productielijn van Parenco, een nabijgelegen kartonpapierfabriek. Binnen dit project treedt Hooijer op als verwerker van het gras en verzorgt als zodanig de weging, inname, het in- en uitkuilen en transport van het gras.

Houtpellets en –briketten

Naast de productie van houtige biomassa en het inkuilen van bermgras werkt Hooijer aan de ontwikkeling van twee productielijnen die bovengenoemde reststromen ook zullen kunnen verwerken. In de shreds die Hooijer produceert is een fijne fractie aanwezig die voor onrendabele verbranding zorgt en bovendien brandgevaar veroorzaakt bij de bio-energiecentrales die deze biomassa stoken. Door deze fractie uit te zeven, te drogen en te persen ontstaat een nieuwe hoogwaardige energiedrager. De markt voor deze houtpellets maakt dit uitzeven rendabel, waardoor dubbel voordeel wordt behaald. Enerzijds beschikken de bio-energiecentrales die verse biomassa stoken over een schoner en consistenter product, waardoor een hogere energie-efficiëntie haalbaar is. Anderzijds kan het nieuw verworven eindproduct in andere centrales dienen als een duurzaam en hernieuwbaar alternatief voor fossiele energie.

Naast bovengenoemd traject wordt gewerkt aan het inrichten van een productielijn voor houtskool. De chips die Hooijer uit eigen werkzaamheden verkrijgt – en normaal gesproken vers gestookt wordt – is tevens geschikt voor carbonisatie. Daarnaast kunnen uit een fijnere houtige fractie geperste houtskoolbriketten gemaakt worden. Door de innovatieve technologie die ingezet wordt zijn de emissies bij zowel de productie als het gebruik van de houtskool aanzienlijk schoner dan bij de conventionele productiemethode. Met dank aan technieken die het terugwinnen en voor warmte inzetten van procesenergie mogelijk maken bedraagt het conversierendement van deze productielijn bovendien tot wel 90%.

Zowel de pellets als de houtskoolbriketten worden gemaakt van de meest laagwaardige houtige reststromen die Hooijer in Doorwerth inneemt. Voor beide genoemde initiatieven geldt bovendien dat wordt onderzocht in hoeverre ook bermmaaisel verwerkt kan worden tot energiedrager. Zo dragen de projecten bij aan de cascadering van biomassa, waarbij in alle gevallen de meest hoogwaardige toepassing voor de materialen wordt nagestreefd.

Sloopmaterialen

Naast biomassa worden ook andere materialen hergebruikt op GroeneWaarden. Onlangs is Hooijer een sloopmaterialenhandel begonnen, waarbij materialen die bij eigen sloopwerkzaamheden vrijkomen, na eventuele herstelwerkzaamheden, opnieuw worden verkocht. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om van sloophout producten als picknicktafels en bloembakken te maken en verkopen. Deze werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werkt Hooijer naast de milieuvriendelijkheid van haar activiteiten ook aan haar sociale verantwoordelijkheid.

Biomassa | Hooijer Renkum

Toekomst

In de toekomst zal GroeneWaarden verder ontwikkeld worden tot een innovatieve en duurzame ondernemerscampus waar verschillende initiatieven op het gebied van de re- en upcycling een plek krijgen. Het verwaarden van reststromen gebeurt volgens de regels die de afvalstatus van de verwerkte stoffen met zich meebrengt – zoals het wegen, registreren en melden van in- en uitgaande stromen – maar geheel niet met de beperkingen van deze afvalstatus als referentiekader. Nederland kent veel innovatieve initiatieven die onderzoeken hoe het afval van gisteren ingezet kan worden als de grondstof van de toekomst. Helaas blijft het in zulke projecten vaak bij onderzoek en proefneming. De visie van Hooijer is om in Doorwerth schaalgrootte te bereiken en aan te tonen dat de biobased en circulaire economie wel degelijk ‘business as usual’ kunnen worden.

De ambitie is om de hierboven genoemde activiteiten uit te voeren met behulp van een geheel duurzame energievoorziening. Hiertoe wordt op dit moment een tweetal initiatieven opgezet. Allereerst zal het dak van de voormalige steenovenloods voorzien worden van 3.000 zonnepanelen. Daarnaast is gestart met de benodigde onderzoeken ter realisatie van twee windturbines op het terrein. Op termijn zal ook de mogelijkheid onderzocht worden in de warmtevraag te voorzien door middel van de inzet van eigen biomassa.

Tot slot wordt gewerkt aan het realiseren van transport over water. De ligging van GroeneWaarden aan de Neder-Rijn leent zich daar uitstekend voor. De nauwe samenwerking met Parenco, gelegen op slechts vier kilometer stroomafwaarts, maakt dat de aanwezigheid van een haven direct een aanzienlijk deel van het wegtransport vervangen kan worden door transport over water. Met de realisatie van de haven zal Groenewaarden het hoofd kunnen bieden aan de logistieke uitdagingen die komen kijken bij de grootschalige verwerking van organische reststromen.

Heeft u materialen beschikbaar voor GroeneWaarden?