Biomassa

Biomassa is een veelbesproken onderwerp. Is het nu wel of niet duurzaam om energie op te wekken uit hout? Hooijer Renkum vindt van wel, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en tot op zekere hoogte.

Hooijer Renkum gebruikt voor de productie van biomassa alleen reststromen, zoals boomstronken en snoeihout. Dit hout wordt niet geoogst om te verbranden, maar komt vrij bij groenonderhoud en andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Daarbij wordt kwalitatief hoogwaardig stamhout gebruikt voor, bijvoorbeeld, bouwmaterialen en meubels. Daar levert het immers het meeste op. Alleen het hout waar geen andere toepassing voor is wordt als afval op GroeneWaarden aangeleverd.

Het productieproces van biomassa op GroeneWaarden is sinds 2020 NTA 8080-gecertificeerd. Dit certificatieschema, beheerd door Better Biomass, bewaakt de duurzaamheid van biomassa. In het geval van Hooijer toont het specifiek aan dat er alleen gewerkt wordt met reststromen uit de openbare ruimte en dat het verwerkingsproces voldoet aan de daaraan gestelde duurzaamheidseisen.

Voor elke reststroom die in de samenleving vrijkomt geldt in principe dat, voor zover er vraag naar is, altijd de meest hoogwaardige toepassing dient te worden nagestreefd. In Nederland zijn compostering en inzet als brandstof voor warmteopwekking de meest gangbare toepassingen. Het achterlaten van het materiaal, waardoor het in de natuur composteert, is vaak niet mogelijk en/of wenselijk vanwege, bijvoorbeeld, verkeersveiligheid of functiewijziging van de locatie van herkomst.

Maar hoe zit het dan met CO2? De CO2 die een boom of struik gedurende de groei heeft opgenomen komt zowel bij composteren (al dan niet in de natuur) als bij gebruik als brandstof vrij in de atmosfeer. Bij compostering komt hier het broeikasgas methaan nog bij. Kortom, voor zover het een afvalstroom betreft die niet geoogst wordt om op te stoken maar sowieso vrijkomt in de openbare ruimte, is het vrijkomen van de opgeslagen CO2 onvermijdelijk. In vergelijking met een situatie waarin fossiele brandstoffen gebruikt worden voor warmteopwekking en houtige reststromen hun CO2 loslaten tijdens compostering is er bij de inzet van deze reststromen als vervanging van fossiele brandstoffen per saldo dus wel degelijk sprake van CO2-besparing. Bovengenoemde NTA 8080-certificering eist een reductie van broeikasgasemissies ten opzichte van de traditionele fossiele brandstof van ten minste 70%.

Bovenstaande neemt niet weg dat het groenafval dat Hooijer verwerkt in potentie nog veel meer waarde heeft dan nu als brandstof. Zodra er alternatieven zijn voor de productie van warmte en (hoge temperatuur) stoom zal het gebruik van biomassa voor energie steeds verder afgebouwd kunnen worden. Wat gaan we bij Hooijer dan met het groenafval doen? Vandaag de dag zijn we al volop bezig nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Lees hier meer over onze plannen voor deze toekomst.

×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?